Kanta-palvelut selitettynä niin, että maallikkokin ymmärtää

Olemme messuilla ja asiakkailla käydessämme huomanneet, ettei läheskään kaikille ole selvää, mitä Kanta-palvelut kattavat ja mitä palveluntarjoajan pitäisi asiasta tietää. Sen vuoksi kokosimme teille pienen tietopaketin, olkaa hyvät!

Mitä Kanta-palveluilla käytännössä tarkoitetaan?

Kanta-palveluista puhuttaessa tarkoitetaan Suomessa valtakunnallisesti käyttöönotettavaa Kansallista Terveysarkistoa. Termit eArkisto, Kanta-arkisto ja Potilastiedon arkisto viittaavat kaikki tähän yhteen ja samaan asiaan.
Kyse on uusista kansalaisille tarjottavista julkisista palveluista, joita ovat Sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta-palvelu. Nämä lainsäädännössä määritetyt palvelut tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa potilaan kaikki terveystiedot – julkisessa sekä yksityisessä terveydenhuollossa syntyneet – ovat käytettävissä potilaan hoidossa siellä, missä potilas käyttää terveydenhuollon palveluja.

Kantaa voi kuvata sähköiseksi potilastiedon keskusvarastoksi, josta potilaan hoitoon osallistuvat tahot voivat katsella potilaan hoitotietoja oman potilastietojärjestelmänsä kautta. Tietojen katseleminen on toki mahdollista vain potilaan suostumuksella.

Mitä hyötyä tästä uudesta tietovarastosta siis on?

Tulevaisuudessa potilastietoja ei tarvitse enää lähetellä paikasta toiseen paperilla. Tiedon saatavuuden parantamisella pyritään ennen kaikkea edistämään hoidon laatua ja takaamaan, että potilaan hoidossa ammattilaisella on käytössään mahdollisimman laajat tiedot potilaan terveydestä ja muualla saamasta hoidosta.
Omakanta-palveluun kirjautumalla myös potilaalla itsellään on pääsy hänestä kirjattuun potilastietoon. Omakanta-palvelussa potilas myös näkee palveluntarjoajat, jotka ovat hänen tietojaan Potilastiedon arkistosta hakeneet ja kirjattujen tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa.

Millaisella aikataululla Kanta-palveluihin siirrytään?

Kanta-palveluiden toteuttamiseksi on jo vuosia tehty Suomessa työtä, jossa THL:n OPER-yksikön ja Kelan ohjauksessa potilastieto- ja apteekkijärjestelmien toimittajat ovat yhdenmukaistaneet järjestelmiään.

Koska kyse on valtavasta muutoksesta ja tietojärjestelmien kokonaisuudesta, on käyttöönottoa porrastettu pienempiin osiin. Porrastus näkyy siinä, että julkinen sektori on laissa määrätty liittymään Kanta-palveluihin ennen yksityistä sektoria sekä siinä, että potilaasta kirjattavat erilaiset hoitotiedot on määrätty siirrettäväksi arkistoon eri ajankohtina. Edellisten lisäksi aikataulut vaihtelevat alueittain ja potilastietojärjestelmittäin.

Ensimmäinen yksityinen terveyspalveluiden tuottaja liittyi arkistoon helmikuussa 2016. Suurten ja keskisuurten yksityisten toimijoiden käyttöönottojen odotetaan tapahtuvan vuoden 2016 aikana. Arkistoitavien tietosisältöjen laajennusten osalta kansallinen aikataulutus ulottuu vuodelle 2020 asti.

Mikseivät hyödyt näy jo?

Kanta-palvelut järjestelmänä elää alkutaivaltaan ja käyttöönotto tapahtuu porrastetusti. Tästä syystä arkistossa oleva tieto potilaasta on toistaiseksi hajanaista. Myöskään palveluissa olevan tiedon hyödyntäminen ei ole vielä vakiintunut osaksi ammattilaisen työtä. Tämä voi osittain johtua siitä, että nykyistenkin sairaanhoitopiirien aluejärjestelmät tarjoavat runsaasti tietoa potilaasta. Kanta-tietojen hyödyntäminen kasvaa varmasti ajan myötä, kun arkistoon kerääntyy yhä enemmän tietoa. Tulevina vuosina syntyneistä löytyy Kanta-palveluista lähes täydelliset hoitotiedot.

Merkittävä tekijä, jonka uskotaan vaikuttavan Kanta-palveluiden käyttöön lyhyellä tähtäimellä, on yksityisen terveydenhuollon liittyminen Kanta-palveluihin. Tällöin tietoja voidaan jakaa yli sektorirajojen sähköisessä muodossa ilman asiakirjojen tilaamisesta ja lähettämisestä syntyvää viivettä.

Mitä muuta olisi syytä tietää Kanta-palveluista?

Kanta-palvelut ovat tulleet jäädäkseen ja työtä järjestelmän kehittämisen parissa tehdään tiiviisti tulevien vuosien aikana. Palveluiden kehittyessä myös kansalaisten tietoisuus kasvaa. Kanta.fi-sivustolla julkaistaan kuukausittain tilastoja Kanta-palveluiden käytöstä. Käytön lisääntymisestä kertovien tilastojen valossa palveluntarjoajien ja potilastyötä tekevien onkin syytä varautua yhä valveutuneempiin asiakkaisiin, jotka osaavat ja haluavat hyödyntää Kanta-palveluita.

Kirjoittaja on Mediconsult Oy:n projektipäällikkö Annukka Hirvilahti. Mediconsult Oy on yksi johtavista suomalaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittajista. Lue lisää blogitekstejämme osoitteessa www.mediconsult.fi

Edellinen artikkeliPalveluseteli käyttäjän näkökulmasta on jees!
Seuraava artikkeliKuntaulkoistukset jatkuvat rimaa hipoen