Mahdollisuudet itsenäiseen elämään paranevat eheillä palveluketjuilla

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja itsenäinen asuminen onnistuvat pitkään nykyaikaisin apuvälinein, kun niiden tarve kartoitetaan riittävän aikaisin. Siksi apuvälinepalvelujen ja kuntoutuspalvelujen yhteistyö pitäisi kytkeä kiinteästi palveluketjuun jo varhaisessa vaiheessa. Se parantaisi asiakkaan elämänlaatua ja toisi myös sote-uudistuksessa tavoiteltavia kustannussäästöjä.

Sote-uudistuksen valmistelussa on kaksi ulottuvuutta, jotka vaikuttavat kuntoutuspalvelujen saatavuuteen. Ensinnäkin on ratkaisevaa, miten palvelukokonaisuudet määritellään, menevätkö ne maakuntien kautta vai sote-keskuksiin. Toinen iso juttu on eheiden palveluketjujen luominen.
Nykyisin eri kuntoutuspalvelujen tarjonnassa on alueellisia eroja. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluihin on eri sairaanhoitopiireissä luotu omat saatavuusperusteet ja niiden myöstä omia käytäntöjä. Nyt työn alla olevilla valtakunnallisilla apuvälineiden luovutusperusteilla asiaan saataneen selkeyttä ja yhdenmukaisuutta.

Kartoitus mahdollisimman varhain

Teemme kiinteää yhteistyötä julkisen puolen toimijoiden kanssa, ja meillä on hyviä kokemuksia yhteisistä palveluketjuista. Kokemustemme mukaan apuvälinepalveluiden tuottajan, kuten Respectan, kannalta olisi tärkeää päästä mukaan hoitoketjuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo silloin kun arvioidaan esimerkiksi amputaation ja proteesin tarvetta.

Kuitenkin monesti apuvälinetarpeen kartoitus alkaa vasta siinä vaiheessa, kun asiakkaan toimintakyky on todella heikentynyt. Ennen kuin päästään varsinaiseen apuvälineen luovutukseen, asiakas voi joutua odottelemaan viikkoja. Yksi viivettä aiheuttava vaihe on kunnan maksusitoumuksen odottelu. Proteesin tai muun apuvälineen arviointi ja valmistaminen voidaan aloittaa vasta päätöksenteon jälkeen, niissäkin tapauksissa, joissa tarve on ilmeinen ja saatavuusperusteet täyttyvät.

Ikäihmisten kunto voi kuitenkin romahtaa nopeasti, ja työikäisen pitäisi päästä palaamaan työhön mahdollisimman pian, siksi avun saamisessa ei saisi olla viivytyksiä. Turvallisen ympäristön ja liikuntakyvyn ylläpitäminen on ratkaisevaa myös itsenäisen asumisen kannalta. Hyvin suunniteltu hoito- ja kuntoutuskokonaisuus voi vähentää muiden palvelujen käyttöä ja estää mm. kaatumiset. Oikea-aikaiseen ja sujuvaan kuntoutuspalveluun satsaaminen toisi kustannussäästöjä, erityisesti jos voidaan estää sairaalavuorokausia.

Elektroniikka ja tietojärjestelmät auttavat hoidon kehittämisessä

Terveysteknologia kehittyy valtavaa vauhtia luoden mahdollisuuksia ihmisten itsenäiseen toimintaan toimintakyvyn heikentyessä. Uutta teknologiaa hyödynnetään myös apuvälineissä, joiden tuotekehitys on ollut nopeaa viime vuosina. Tarjolla on paljon aiempaa monipuolisempia välineitä, joissa hyödynnetään esimerkiksi robotiikkaa ja mikroprosessoriohjausta. Apuvälineratkaisuja päätettäessä kustannuksia tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta kuin pelkän teknisen apuvälineen hintaa. Joissain tilanteissa hankintahinnaltaan kallis apuväline voi vähentää hoidon kokonaiskustannuksia, tai niiden avulla voi välttyä kalliilta kodin muutostöiltä.

Potilastietojen välittyminen eri terveydenhuollon toimijoiden kesken on yksi palvelukokonaisuuksien kulmakivistä. Meillä on meneillään Kantaan liittymisprosessi. Respectan potilastietojärjestelmästä tiedot siirtyvät ensi vuoden alusta. Potilastietojen käsittely on yksi laatutekijöistämme, ja potilastietojen kirjaaminen terveydenhuollon vaatimalla tavalla on ollut osa toimintaamme jo pitkään.

Valinnanvapauden tulisi auttaa asiakasta hakeutumaan sujuvasti ja oikeaan aikaan palveluluihin. Toivomme että kaikille apuvälinepalveluja tuottaville organisaatioille tulee samat toimintaedellytykset ja vaatimukset, ja että asiakas voi oikeasti tehdä valinnan oman tarpeensa ja toiveensa mukaan.

Kirjoittaja on Respectan Solution Manager Marja Rahkola.

Edellinen artikkeliNimityksiä
Seuraava artikkeliFennialta palveluyhtiö sote-yrityksille: ”Toisin kuin kilpailijamme, emme lähde kilpailemaan sote-yritysten kanssa”