Mobiilikirjaaminen uudistaa toimintatapoja Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa toteutetaan parhaillaan mobiilikirjaamissovelluksen pilotointia. Kesäkuun lopusta alkaen vatsakirurgisia potilaita hoitavan osaston noin 30 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa ovat käyttäneet mobiilikirjaamiseen tarkoitettua sovellusta päivittäiseen potilastietojen katseluun ja kirjaamiseen. Sovellusta käytetään tableteilla ja älypuhelimilla hoitajien kiertäessä potilaiden luona osastolla. Sovelluksen avulla hoitajat tarkastelevat reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmään kirjattua tietoa sekä tekevät uusia kirjauksia ja kuittauksia. Pilotissa käytettävän mobiilisovelluksen on kehittänyt suomalainen tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult.

”Uskomme, että mobiilikirjaamisen avulla saamme vapautettua lisää aikaa itse potilastyöhön”, sanoo pilotin toisena vastuuhenkilönä toimiva osastonhoitaja Piritta Jormanainen.

Mobiilikirjaamisen hyödyistä on tehty aiemmin tutkimusta (Suomen Telelääketieteen ja eHealth Seura ry:n (STeHS) julkaisu 1/2016), jossa suurimmiksi eduiksi todetaan virhekirjausten väheneminen merkittävästi, kirjaukseen käytetyn ajan väheneminen sekä aina käytettävissä oleva reaaliaikainen tieto kaikille hoitoon osallistuville tahoille. Näiden pohjalta hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat ja henkilökunnalle jää enemmän aikaa itse hoitotyöhön. Mobiilikirjaamisen hyödyt voidaan nähdä osastotoiminnan lisäksi myös asumispalveluissa vanhus- ja vammaispalveluiden piirissä, sekä eri tyyppisissä kotiin vietävissä palveluissa, kuten kotihoidossa, kotisairaalatoiminnassa, asiakkaan kotona tapahtuvassa kuntoutuksessa tai sosiaalityössä.

Syyskuussa toteutetussa välikyselyssä käyttäjät arvioivat sekä potilasturvallisuuden että työn tehokkuuden parantuneen jo kaksi kuukautta sovellusta käytettyään.

Kyselyn mukaan hoitajien työssä toimivimmat ja käytetyimmät toiminnot olivat osaston potilaslista, lääkitys, mittaukset ja tutkimuspyynnöt. Osaston potilaslista antaa perustiedon potilaasta sekä huoneen ja vuodepaikan osastolla, ja sitä voidaan käyttää myös hoitajan omana työlistana esimerkiksi filtteröimällä näkymään vain omat vastuupotilaat. Paikan päällä tehtävä lääkkeenannon kuittaus ja lääkityksen katsominen nousivat useammalle vastaajalle suosikiksi. Lääkityksen kautta hoitajan on helppo tarkistaa esimerkiksi edellisen lääkkeenannon kellonaika sekä tarvittaessa annettavat lääkkeet, niiden annostelu ja antokuittaukset. Potilaalle tehdyt erilaiset mittaukset ja seurannat voi kirjata heti potilaan luona ilman kaksoiskirjaamista esimerkiksi ensin paperille ja myöhemmin potilastietojärjestelmään.

”Myös haasteita on ollut, niin kuin aina kun työtavoissa tapahtuu muutosta” sanoo osastonhoitaja Piritta Jormanainen. Haasteena käyttöönotossa koettiin joidenkin käyttäjien kohdalla yleinen mobiililaitteiden käyttökokemuksen puute. Tämä heijastuu myös siihen, että toimintatapojen muuttaminen on haastavampaa niiden käyttäjien kohdalla, jotka kokevat jo laitteen käyttämisen hankalaksi. Muutosta tuettiin tarjoamalla käyttäjille lisäkoulutusta yleisesti älypuhelimien käyttöön.

Potilaiden osalta palaute sovelluksen käytöstä on ollut positiivista. Potilaita kiinnostaa hoidosta kirjattu tieto aivan eri tavalla, kun se on helposti saavutettavissa ja katsottavissa. Tulosten näyttäminen potilaalle ymmärrettävässä graafisessa muodossa on myös hoitajalle uusi keino osallistaa potilasta omaan hoitoonsa. ”Mittauksien merkkaaminen suoraan potilaan vieressä nopeuttaa kirjaamista. Voi myös samalla kertoa potilaalle aiempia mittaustuloksia tai verikokeita. ” kertoo välikyselyyn vastannut hoitaja. Tutkimuspyyntöjen tulosten näyttäminen graafisena käyränä antaa heti selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan tilanne on kehittymässä. Potilailla on myös kiinnostusta osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi oman kirjauksen sisältöön, kun kirjaus tehdään mobiilisti potilaan luona.

Positiivisten kokemusten siivittämänä Pohjois-Karjalan keskussairaalan pilottia laajennetaan kattamaan myös muita osastoja. Pilotti jatkuu vielä vuoden 2016 loppuun asti, jonka jälkeen lopulliset tulokset ovat luettavissa osoitteessa www.mediconsult.fi.

Kirjoittaja on Mediconsultin tuotepäällikkö Sari Bister-Myyryläinen.

Edellinen artikkeliPuheet polarisoitumisesta kovenevat
Seuraava artikkeliEtäterveydenhuollon mahdollisuudet ja haasteet